หนองจอก 9 พฤษภาคม 2559
  จำนวนคนเข้าชม  555

สรุปผลการประชุมชุมชนมัสยิดดารุ้ลฆอนี(ศูนย์ที่1)ครั้งที่3/59
ที่มัสยิดดารุ้ลฆอนีในวันที่9พ.ค.59เวลา1000น.
ดังนี้
1.จำนวนสมาชิกมัสยิดที่เข้าร่วมงานกับชุมชนดารุ้ลฆอนีมีจำนวน6มัสยิด
2.ตัวแทนของแต่ละมัสยิดจัดตั้งเป็นคณะทำงานของชุมชนดารุ้ลฆอนีได้แก่
2.1ดารุ้ลฆอนี:นายไพโรจน์ นีละไพจิตร,รตอ.พัฒนะ สุวามินทร์
2.2อนุสรณ์ตระกูลกอคีรี:นายสว่าง นุชมะหะหมัด,นายอันวาส ซอเฮง
2.3ดาริสซุนนะห์:นายอนันท์ ขำทอง,นายประสาน เกิดเติมภูมิ
2.4อัลฮาดีส:นายดำรง สุลัยหมัด
2.5ซาฮานุดดีน:นายสำราญ นิกาจิ๊
2.6นูรุ้ลยากีน:นายจำรัส บัลลังน้อย
โดยมีครูอาลี,ครูฮาซันเป็นที่ปรึกษา
มีหน้าที่หลักคือการบริหารงานของชุมชนฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
โดยงานเร่งด่วนคือการพิจารณาคัดเลือกโครงการการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ
กับจัดทำธนาคารข้อสอบและจัดทำอัตราค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ต่างๆของคณะทำงานชุมชนฯ
3.ที่ประชุมพิจารณารับหลักการ"โครงการอบรมมุสลิมใหม่และมุสลิมเดิมที่สนใจ"ของมัสยิดอนุสรณ์ตระกูลกอคีรีและ"โครงการเรียนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร"ของมัสยิดดาริสซุนนะห์
โดยให้คณะทำงานชุมชนฯปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามหลักการของมูลนิธิเพื่อนำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิพิจารณาอนุมัติต่อไป
4.ผลการเรียนการสอนของชุมชนฯครึ่งปีแรกประจำปีการศึกษา2559:ยังไม่สามารถวัดผลได้เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ
5.ภาพกิจกรรมของชุมชน(ตามแนบ)
6.เรื่องอื่นๆ:โครงการพัฒนาพื้นที่เช่าจากมัสยิดโดยมูลนิธิเพื่อทำโครงการส่งเสริมความรู้และอาชีพ 
ให้คณะทำงานจัดทำรายละเอียดและขออนุมัติคณะกรรมการมูลนิธิฯประสานการปฏิบัติกับมัสยิดดารุ้ลฆอนีต่อไป
:กำหนดการเยี่ยมเยียนสมาชิกซึ่งเป็นเด็กกำพร้าของคณะทำงานชุมชนฯในวันศุกร์ที่20พ.ค.59เวลาหลังละหมาดวันศุกร์
:กำหนดการประชุมและวาระการประชุมครั้งต่อไปจะแจ้งให้ทราบต่อไป(วันอังคารที่19หรือวันพุธที่20ก.ค.59)