หนองจอก 17 กรกฎาคม 2559
  จำนวนคนเข้าชม  425

 

สรุปผลการประชุมชุมชนมัสยิดดารุ้ลฆอนี(ศูนย์ที่1)ครั้งที่4/59ที่มัสยิดดารุ้ลฆอนีในวันที่19ก.ค.59เวลา1000น.ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น16คน (สมาชิกใหม่2คน  )เวลา1000น.ดุอาอฺเปิดประชุม
1.เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
   การเรียนการสอนในทุกวันอาทิตย์ที่มัสยิดดารุ้ลฆอนีตั้งแต่1000-1100น.และการถ่ายทอดการบรรยายของ     "อาจารย์มุสตอฟา อยู่เป็นสุข "ทุกวันเสาร์ต้นเดือนจากหอประชุมอันยุมัน ขอให้ทุกมัสยิดสมาชิกแจ้งผู้สนใจมาร่วมรับฟังการเรียนการสอนและการบรรยายด้วยและมอบหมายให้ "นายมุสตาฟ คำ้จู "เป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องเรียนโดยจะพิจารณาค่าตอบแทนให้เมื่อได้รับงบประมาณจากมูลนิธิ   
2.เรื่องเพื่อทราบ
   2.1แจ้งการรายงานผลงานศูนย์ที่1เมื่อ8มิ.ย.59ที่ประชุมรับทราบ   2.2กำหนดการจัดงานเปิดรร.ของอาจารย์ยาซีนที่เพชรบุรี30ก.ค.59ที่ประชุมรับทราบและมีผู้ประสงค์เดินทางไปร่วมงานที่ลงชื่อไว้30คนจะได้แจ้งอาจารย์ยาซีนเพื่อจัดรถตู้บริการต่อไป สำหรับหนังสือเชิญจะแจกจ่ายสัปดาห์หน้า
3.เรื่องเพื่อพิจารณา
    3.1การศึกษา    3.1.1การเตรียมการเรียนการสอนของชุมชนฯครึ่งปีหลังประจำปีการศึกษา2559   ผลการประชุม ให้จัดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์และวันเสาร์ต้นเดือนมีการถ่ายทอดการบรรยายจากหอประชุมอันยุมัน                   ให้"นายมุสตาฟ ค้ำจู "เป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องเรียน                  " ครูมุนิจ มูฮัมหมัด" เป็นหัวหน้าผู้สอน                   ทุกมัสยิดแจ้งผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังโดยขอให้ประชาสัมพันธ์ทุกครั้งในการละหมาดวันศุกร์    3.1.2.การทำธนาคารข้อสอบและจัดทำอัตราค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ต่างๆผลการประชุม มอบให้"ครูสรรเสริญ(อาลี)ปฏิมาลิขิต" เป็นหัวหน้าคณะทำงานธนาคารข้อสอบ                   การจัดทำอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต่างๆมอบให้"พลโทเฉลิมพล(ยูซุฟ)เต็งศิริ"เป็นผู้จัดทำและนำเสนอที่ประชุมต่อไป    3.1.3.ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม "โครงการอบรมมุสลิมใหม่และมุสลิมเดิมที่สนใจ"ของมัสยิดอนุสรณ์ตระกูลกอดีรี     เพื่อนำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิพิจารณาอนุมัติต่อไปผลการประชุม ที่ประชุมขอให้ "ครูมุนิจ มูฮัมหมัด"เป็นผู้อำนวยการโครงการด้านการศึกษาและมีผู้ช่วย3คนได้แก่"อาจารย์อำพัน อินทรประเสริฐ,ผู้แทนจากครูมุนิจ และนายมุสตาฟ ค้ำจู"                    ให้จัดทำรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งและให้จัดการประชุมคณะทำงานที่มี"อาจารย์อำพัน อินทรประเสริฐ"เป็นหัวหน้าในวันศุกร์ที่12ส.ค.59
   3.2การส่งเสริมอาชีพ   3.2.1การช่วยเหลือครอบครัวนางวิลาวรรณ(ฮัสนา) กิ่งกล่อม อายุ40ปี ซึ่งเป็นผู้เข้ารับอิสลามโดยสามีมุสลิมเดิมเสียชีวิต ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน(การส่งเสริมอาชีพค้าขายที่รร.,ทุนการศึกษาบุตรและช่วยค่าครองชีพ โดยเปิดบัญชีธนาคารรับบริจาค)ผลการประชุม ที่ประชุมมอบหมายให้"นายอิสรินทร์(อุสมาน)ศรีประดิษฐ์ "เป็นหัวหน้าโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้แม่หม้ายและเด็กกำพร้าหรือโครงการช่วยเหลือสังคม                    กำหนดการประชุมกำหนดแนวทางการทำงานในวันศุกร์ที่12ส.ค.59   3.2.2ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม"โครงการเรียนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร"ของมัสยิดดาริสซุนนะห์    เพื่อนำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิพิจารณาอนุมัติต่อไปผลการประชุม มอบให้"นายประสาน เกิดเติมภูมิ "เป็นหัวหน้าโครงการและให้ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงการให้เรียบร้อยในวันศุกร์ที่12ส.ค.59    3.2.3จัดตั้งคณะทำงานศึกษาและจัดทำ: โครงการพัฒนาพื้นที่เช่าจากมัสยิดดารุ้ลฆอนีบริเวณเขตหนองจอกโดยมูลนิธิอิสลามเพื่อการศรัมธาและพัฒนาสังคมเพื่อทำโครงการส่งเสริมความรู้และอาชีพ (จัดสร้างโรงเรียนเด็กเล็กและประถมศึกษา สอนศาสนาควบคู่กับสามัญ)นำเสนอโครงการในงานมูลนิธิที่ศูนย์กลางฯผลการประชุม ที่ประชุมมอบหมายให้ "นายบุนเลิด พรหมรักษ์" เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดโครงการ โดยจัดตั้งเป็นคณะทำงาน เตรียมนำเสนอให้มูลนิธิพิจารณาและนำเสนอโครงการในงานมูลนิธิช่วงเดือนมกราคม2560ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยและให้ประชุมกำหนดแนวทางการทำงานในวันศุกร์ที่12ส.ค.59
 4.เรื่องอื่นๆ     การประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ4เร่ืองคือ      -โครงการเพื่อการศึกษา(อาจารย์อำพันฯ)      -โครงการภาษาอาหรับเพื่อการอาชีพ(นายประสานฯ)      -โครงการพัฒนาพื้นที่เช่า(นายบุนเลิดฯ)      -โครงการช่วยเหลือสังคม(นายอิสรินทร์ฯ)      ในวันศุกร์ที่12ส.ค.59เวลา0930
    5.ประธานปิดประชุม
เวลา1130น.ดุอาอฺปิดประชุม