เพชรบุรี 13 เมษายน 2560
  จำนวนคนเข้าชม  314

 

อบรมมุอั้ลลัฟ และผู้สนใจ ที่มัสยิดดารุ้ลอิบาดะฮ บางขุนไทร เพชรบุรี เรือง ประเภทของการซิริก เวลา 19.00 ถึง 20.30 น โดย อ.มูฮำหมัด ม่วงอุมิงค์